EV 800 – EV 1000

מידות

קונפיגורציות

מסוע מעלית EV המשולב עם חיישן גובה

חיישן הגובה משדר לבקר המסוע מתי להפעיל את המסוע ומתי להפסיק וזאת לפי כמות המוצרים וקיבולת במיכל פריקת המוצרים

מסוע מעלית בעל משפך מפוצל להזנת מוצרים בשני תאים נפרדים
מסוע מעלית המצוייד בחיישן למניעת מילוי יתר של המזין הוויברציוני