CPT TP

מידות

מסוע CPT TP בעל מחיצת הפרדה לכל אורכו לצורך פיזור המוצרים בשני תאים שונים
רצועת מסוע ייעודית למוצרים חמים, בעלת שוליים למניעת חדירת מוצרים בין המסוע לרצועה.